Atlas Assistans logotyp. Klicka för att komma till startsidan!

Personuppgiftslagen (PUL)

Inledning

Atlas Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Atlas Assistans behandlar de personuppgifter som registrerats av Atlas Assistans. Personuppgiftsansvarig är Atlas Assistans AB.
Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Allmänt

Atlas Assistans registrerar och behandlar arbetssökande, anställda, uppdragsgivare och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Om inte, så är det viktigt att omgående meddela Atlas Assistans detta så att det kan beaktas vid behandlingen av personuppgifterna. Särskilt viktigt är det att meddela om man t ex har skyddad identitet.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Atlas Assistans skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Komplettering/uppdatering

I syfte att upprätthålla ett korrekt och uppdaterat register kan Atlas Assistans komma att komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter som inhämtas från privata och
offentliga register. Det uppgifterna kan komma att kompletteras med är t ex uppgift om fullständigt för- och efternamn, adress, ytterligare telefonnummer och födelsedatum. Uppgifter som löpande kan komma att uppdateras är t ex telefonnummer och adress.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av arbete eller tjänst samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.
Behandling av uppgifter sker också för att Atlas Assistans ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan den registrerade och Atlas Assistans (t.ex. noteringar av frågor och klagomål).

Personuppgifter används ej i kommersiellt syfte eller i liknande sammanhang.

Överföring

För att kunna erbjuda möjlighet till arbetsintervju eller arbete, kommer insänt CV med personuppgifter att överföras till den assistansberättigad som ansökan avser.

Information och rättelse

Den registrerade har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om
vilka personuppgifter som Atlas Assistans registrerat och behandlar i sina register som rör den sökande.
Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att Atlas Assistans uppmärksammats på felet.

Gallring

Personuppgifter gallras löpande. Om t ex en gjord ansökan inte leder till anställning raderas uppgifterna efter slutförd handläggning. Uppgifterna kan också raderas på begäran av den registrerade.
Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra Atlas Assistans arkiveringsskyldigheter enligt lagar, förordningar och praxis samt för att kunna verifiera och kontrollera att ärenden handlagts på ett korrekt sätt. Ärende- och hanteringsregister används inte för marknadsföringsändamål.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Atlas Assistans
Box 380 35
100 64 Stockholm

Tel: 08 - 400 200 22
E-post: info@atlasassistans.se
Personuppgiftslagen (PUL)
Atlas Assistans är IfA-godkända!© Atlas Assistans AB, Box 380 35, 100 64 Stockholm. Tel: 08 - 400 200 22. E-post: info@atlasassistans.se